Brzeska Strefa Gospodarcza
Powróć do: WSPARCIE DLA INWESTORA

Stawki podatkowe

Nazwa opłaty

Stawki opłat rocznych

 

  1.  

Podatek od budynków lub ich części

mieszkalnych

0,70 zł m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej opłacie za składowanie odpadów w trybie art. 273 ust.1 pkt 4 Prawa ochrony środowiska

33,10 zł m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

28,20 zł m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

15,50 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

6,76 zł m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,00 zł m2 powierzchni użytkowej

2.

Podatek od gruntów

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,2 zł od m2 powierzchni użytkowej

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

6,66 zł od 1 ha powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,30 zł m2 powierzchni użytkowej

3.

Podatek od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych