Nazwa opłaty Stawki opłat rocznych  
1. Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych 0,50 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej opłacie za składowanie odpadów w trybie art. 273 ust.1 pkt 4 Prawa ochrony środowiska 24,84 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00zł Od 1m² powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
2. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,85 zł Od 1m² powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł Od 1ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł Od 1m² powierzchni
3. Podatek od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl