1460x616W listopadzie 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy ogłosiła postepowanie na „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62”.
Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2020 r. We wskazanym czasie wpłynęło 11 ofert.

- Najniższa oferta: 1 752 012,00 zł brutto
- Najwyższa oferta: 3 226 265,40 zł brutto
- Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia: 2 250 000,00 zł brutto

Obecnie oferty analizowane są pod kątem formalnym i merytorycznym. Po wyborze najkorzystniejszej oferty możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji. Wykonawca będzie miał 42 miesiące na wykonanie zadania. W trakcie prac zostanie złożony wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Po uzyskaniu tej decyzji będzie możliwe ogłoszenie przetargu w formule „Projektuj i buduj”. Projektowana droga, która wyprowadzi ruch tranzytowy z Brześcia Kujawskiego będzie posiadała nośność 11,5 t/oś. Realizowana z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmują przebudowę urządzeń towarzyszących.
Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, jako jedna z sześciu w województwie kujawsko – pomorskim. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu to IV kwartał 2024 roku. Planowana realizacja budowy inwestycji to lata 2025-2029.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl