wsparcie na starciePolskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację programu "Wsparcie w starcie –dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup, tj.:

 

1. 155 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby 50+,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

2. 94 osoby powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

- osoby ubogie pracujące, tj.:

  • - - osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej6 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo,

- - osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
- - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:

- wsparcie szkoleniowo-doradcze – “ABC przedsiębiorczości” (dla 249 osób),
- doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu (dla 249 osób),
- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 239 osób) – stawka jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł netto,
- wsparcie finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy (dla 239 osób) – w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji, średnio 1450,00 zł netto na miesiąc,
- stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl