nowy planPodczas listopadowej sesji RM uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania dla miejscowości Pikutkowo pomiędzy autostradą, drogą krajową 62 i terenami gminy. Zgodnie z wytycznymi, jest to obszar zabudowy produkcyjno – usługowej z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty usługowe, produkcyjne, składy i magazyny.

Dokument  zawiera ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad kształtowania przestrzeni i ładu przestrzennego, obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, obsługi komunikacyjnej oraz zasad ochrony środowiska. Plan wyznacza nowe tereny inwestycyjne na działkach w części zabudowanych już zabudową produkcyjno – usługową, a w części wykorzystanych rolniczo. Uchwalony plan jest w części zmianą MPZP dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo, Słone, Machnacz z dnia 24 maja 2011 r.
Ze względu na występowanie w tym obszarze gruntów rolniczych o wysokich klasach bonitacyjnych
(grunty podlegając ochronie), wymagana była zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie z produkcji rolnej blisko 20 ha gruntów. Decyzję na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze uzyskano w drugiej połowie czerwca br.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl