porozumieniePodczas ostatnie sesji RM podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brześć Kujawski a Gminą Włocławek dotyczącego współpracy w zakresie udostępniania terenów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę, że zarówno Gmina Brześć Kujawski, jak i Gmina Włocławek zainteresowane są zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych położonych przy węźle autostrady A1, dostrzegając naturalne uwarunkowania przestrzenne i tendencje rozwojowe gmin, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom regionu, celem podejmowanych działań jest ożywienie lokalnego rynku oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania na nich nowych podmiotów gospodarczych. Podjęta inicjatywa może przynieść wymierne korzyści gminom, jak też całemu regionowi, głównie poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy, zarówno w obrębie terenów inwestycyjnych, jak i poza nimi, a tym samym spadek bezrobocia, wzrost aktywności zawodowej i społecznej.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl