Bank Światowy0103 3Inicjatywa Catching-up regions została powołana przez Komisję Europejską, w imieniu której działa Bank Światowy. Jest instrumentem, który pomaga regionom państw UE, które pomimo wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego borykają się z różnymi wyzwaniami. Inicjatywa realizowana jest od 2016 r. Jej działania obejmują wiele zagadnień, między innymi planowanie przestrzenne. W województwie kujawsko-pomorskim z inicjatywy Samorządu Województwa realizowany jest projekt dotyczący Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), którego celem jest wypracowanie, przy udziale samorządów różnych szczebli, wspólnej wizji rozwoju tego obszaru.

W dniu 1 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim odbyło się spotkanie Burmistrza Tomasza Chymkowskiego, pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli Banku Światowego. Tematem rozmów był rozwój terenów inwestycyjnych i gminy Brześć Kujawski – możliwości, perspektywy i szanse w kontekście WOF.