zw podatkiStabilna , długofalowa polityka podatkowa jest jednym z atutów Brześcia Kujawskiego. W dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w roku 2019. Na stałym, niezmiennym poziomie pozostają między innymi stawki podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł / m2, od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł/m2 , budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18 zł/m2.

Roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. Od gruntów
1) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł/ m2 powierzchni
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1m2 powierzchni
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1023 ze zm.), i położonych na terenach , dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł/ m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej opłacie za składowanie odpadów w trybie art.273 ust.1 pkt 4 Praw ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) – 23,47 zł/ 1m2 powierzchni użytkowej,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18 zł/ m2 powierzchni użytkowej
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł/ m2 powierzchni użytkowej
5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł/ m2 powierzchni użytkowej
6) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie stanowiące części budynku mieszkalnego – 5 zł/m2 powierzchni użytkowej
7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzeni odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,9 zł/m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 cyt. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych