bsg 072016W dniu 21 czerwca br. podjęta została uchwała w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski. Zgodnie z zapisem, przez okres sześciu lat przemiennie zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli stanowią przedmiot opodatkowania w związku z funkcjonowaniem obiektów wskazanych wyżej.

W przypadku stosowania zwolnień, przemienność oznacza zastosowanie:
- w pierwszym roku i kolejnych latach nieparzystych stosowane będzie zwolnienia wskazane w punkcie 1
- w drugim roku i kolejnych latach parzystych zwolnienia wskazanego w punkcie 2

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest oddanie do użytku budynku o co najmniej 25m² powierzchni użytkowej do opodatkowania powstałej w drodze inwestycji albo budynku lub jego części poprzez zmianę sposobu użytkowania i adaptację na cele pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zaproponowana pomoc ma wspierać powstawanie nowych i rozwój istniejących podmiotów gospodarczych zainteresowanych inwestowaniem w gminie.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.