granty na badani i wdrożeniaJak informuje gazeta „Puls Biznesu” z dn. 4 sierpnia br - Aktualne i zbliżające się konkursy dają firmom szanse zdobycia dotacji na wszystkie etapy rozwoju innowacji.
Po raz pierwszy od wielu miesięcy firmy mogę w jednym momencie skorzystać z naborów, dzięki którym są w stanie sfinansować każdą fazę związaną z wprowadzeniem nowatorskich rozwiązań.

dotacje dla msp Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2
Dotacje dla innowacyjnych MŚP:
- Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz
- Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł.  

Czytaj więcej: Dotacje dla innowacyjnych MŚP

przetargiKorzystne położenie w obrębie autostrady A1 oraz sieci dróg krajowych, gminnych i wojewódzkich to wyróżniki brzeskich terenów inwestycyjnych. Pełne uzbrojenie techniczne, uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości, profesjonalna pomoc są bezsprzecznymi atutami. W dniu 9 sierpnia br. odbędzie się postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej, Krakowskiej, w Starym Brześciu Parcele, Falborzu Parcele, a także w Brześciu Kuj. przy ul. Kościuszki, Nowej, Szkolnej, Hanki Sawickiej.
Szczegółowe informacje

bsg 072016W dniu 21 czerwca br. podjęta została uchwała w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski. Zgodnie z zapisem, przez okres sześciu lat przemiennie zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli stanowią przedmiot opodatkowania w związku z funkcjonowaniem obiektów wskazanych wyżej.

W przypadku stosowania zwolnień, przemienność oznacza zastosowanie:
- w pierwszym roku i kolejnych latach nieparzystych stosowane będzie zwolnienia wskazane w punkcie 1
- w drugim roku i kolejnych latach parzystych zwolnienia wskazanego w punkcie 2

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest oddanie do użytku budynku o co najmniej 25m² powierzchni użytkowej do opodatkowania powstałej w drodze inwestycji albo budynku lub jego części poprzez zmianę sposobu użytkowania i adaptację na cele pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"

Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw