Bank Światowy0103 3Inicjatywa Catching-up regions została powołana przez Komisję Europejską, w imieniu której działa Bank Światowy. Jest instrumentem, który pomaga regionom państw UE, które pomimo wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego borykają się z różnymi wyzwaniami. Inicjatywa realizowana jest od 2016 r. Jej działania obejmują wiele zagadnień, między innymi planowanie przestrzenne. W województwie kujawsko-pomorskim z inicjatywy Samorządu Województwa realizowany jest projekt dotyczący Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), którego celem jest wypracowanie, przy udziale samorządów różnych szczebli, wspólnej wizji rozwoju tego obszaru.

Czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

SpotkanieBrzeska Strefa Gospodarza staje się wyznacznikiem rozwoju gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności gminy i regionu. Dynamicznie zmieniający się krajobraz terenów inwestycyjnych, nowe podmioty lokujące swoją działalność, przygotowane tereny będące magnesem przyciągającym biznes, stają się też szansa na wzmocnienie i zaktywizowanie lokalnej gospodarki.

Czytaj więcej: O rozwoju Brzeskiej Strefy Gospodarczej

WojewodaStrefa przyciąga kolejnych inwestorów, a samorząd nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu nowych podmiotów gospodarczych, działaniach związanych z dozbrajaniem terenów inwestycyjnych oraz modernizacją infrastruktury drogowej . W dniu 13 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu brzeskiego z reprezentantami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmowy dotyczyły planowanej inwestycji portugalskiej firmy RTE, a także nowych projektów i działań związanych z ustawą z czerwca ubiegłego roku, która wprowadziła inne zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - zniosła ich granice i ułatwiała przedsiębiorcom inwestowanie, tworząc Polską Strefę Inwestycji.

Czytaj więcej: Z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz Wiceprezesem PSSE o rozwoju Brześcia Kujawskiego

strona MałyKujawsko – Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów przygotowuje się do uruchomienia programu rozwijającego kompetencje w zakresie obsługi inwestorów dla urzędów gminnych naszego regionu. Program dla którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano cykl szkoleń merytorycznych dla pracowników oraz kadry zarządzającej poświęconych m.in. tworzeniu ofert inwestycyjnych, standardom obsługi inwestora, współpracy z lokalnym biznesem, planowaniu przestrzennemu oraz zarządzaniu rozwojem gminy.

Czytaj więcej: Obsługa inwestorów w nowym projekcie